Операційний грошовий потік

Сума зменшення поточних зобов’язань

Сума збільшення поточних зобов’язань

Сума зменшення поточних активів

Сума збільшення поточних активів

Амортизація

Чистий прибуток

Типова сукупність вхідних і вихідних грошових потоків суб’єкта господарювання

2.2. Структурування грошових потоків підприємства за видами діяльності

Відповідно до національних П(С)БО господарську діяльність підприємств для потреб організації фінансового менеджменту, обліку і звітності поділяють на три види: основна (операційна), інвестиційна, фінансова.

Грошовий потік від операційної діяльності. Важливою кількісною характеристикою господарської діяльності економічних суб’єктів є розрахунок та оцінювання абсолютної величини грошового потоку, який формується в рамках операційної діяльності, – операційний грошовий потік. Ця величина є основою для розрахунку чистого грошового потоку. Більшості фінансових показників та коефіцієнтів, що використовуються для потреб управління грошовими потоками.

Грошовий потік від операційної діяльності повинен розглядатися як основне джерело фінансового забезпечення господарської діяльності підприємств.

Алгоритм розрахунку операційного грошового потоку

суб’єкта господарювання:

+

-

+

+

-

=

Однією з характеристик ефективного функціонування підприємства є наявність протягом тривалого періоду позитивного грошового потоку із відносно стабільною величиною. Високий рівень абсолютної величини операційного потоку має розглядатися як позитивне явище.

Грошовий потік від інвестиційної діяльності. Інвестиційна діяльність – це сукупність операцій із придбання та продажу довгострокових (необоротних) активів, а також короткострокових (поточних) фінансових інвестицій, які не є еквівалентами грошових коштів. Операції в межах інвестиційної діяльності ведуть до зміни, як правило, абсолютної величини і/або структури першого розділу активу балансу підприємства (необоротних активів).Типовими прикладами таких операцій можуть бути:

1) придбання та введення в експлуатацію виробничого обладнання;

2) придбання нематеріальних активів;

3) здійснення інвестицій;

4) придбання ринкових цінних паперів та отримання пасивного (проценти чи дивіденди) або активного доходу;

5) фінансування та отримання доходів від спільної діяльності.

Грошовий потік від інвестиційної діяльності носить переважно обслуговуючий характер. Абсолютна величина інвестиційного грошового потоку має здебільшого від’ємне значення, оскільки доходи від інвестиційної діяльності не перекривають потреби підприємства в інвестиційному капіталі (насамперед, потреби на фінансування реальних інвестицій).

За умови цільового характеру та керованості грошовий потік від інвестиційної діяльності виступає свідченням довгострокової реструктуризації, що проводиться підприємством, і може сприйматися як показник ефективності його фінансово-господарської діяльності.

Грошовий потік від фінансової діяльності. Фінансова діяльність – це сукупність операцій, які ведуть до зміни і/або структури власного та позичкового капіталу. Фінансова діяльність підприємств спрямована на кількісну та/або якісну зміну його пасивів з метою покриття потреб у капіталі.

Типовими прикладами таких операцій можуть бути:

1) емісія корпоративних прав (акцій) та обслуговування їх вторинного обігу;

2) отримання банківського кредиту і його погашення;

3) розміщення корпоративних облігацій та обслуговування їх обігу;

4) отримання безповоротної фінансової допомоги;

5) придбання основних засобів за допомогою лізингу;

6) викуп корпоративних прав власної емісії.

Формування фінансового грошового потоку, як правило, не характеризується стабільністю, а виступає засобом коригування фінансового забезпечення підприємства у капіталі для фінансування операційної й інвестиційної діяльності.

Постійний позитивний грошовий потік від фінансової діяльності свідчить про стійку залежність підприємства від зовнішнього фінансування. Тоді постає потреба у формуванні високого рівня операційного грошового потоку для обслуговування зобов’язань. Тобто абсолютна величина фінансового грошового потоку визначає поточні й майбутні претензії власників і кредиторів підприємства щодо його грошових потоків.


1149512548001376.html
1149604360274032.html
    PR.RU™