Сутність бюджету

Фінансова система, як уже говорилося у попередніх темах курсу, містить 5 сфер:

1) фінанси суб'єктів господарювання (мікрорівень);

2) державні фінанси (макрорівень);

3) міжнародні фінанси (світове господарство);

4) фінансовий ринок (забезпечуюча сфера);

5) страхування.

Бюджет держави – складова ланка державних фінансів. Бюджет є провідною ланкою державних фінансів. Суть його розкривається в призначенні - фінансове забезпечення виконання державою її функцій: економічної, соціальної, управлінської й оборонної.

Відповідно до Бюджетного кодексу, бюджет – план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються відповідно органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду.

Якекономічна категорія бюджет відображає відносини із приводу формування на загальнодержавному й регіональному рівнях централізованих фондів, призначених для реалізації функцій держави.

Специфічними ознаками таких відносин є:

1 Перерозподільчий характер — бюджет виконує функції перерозподілу ВВП між галузями, регіонами, соціальними верствами населення, перерозподіл у часі при використанні державних позик.

2 Всеохоплюючий характер — ними охоплені всі юридичні й фізичні особи.

3 Законодавче регулювання. Нормативно-правовими актами, що регулюють бюджетні відносини в Україні, є:

1) Конституція України;

2) Бюджетний кодекс;

3) закон про Державний бюджет України (який приймається Верховною Радою України щорічно);

4) інші закони, що регулюють бюджетні правовідносини; нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, прийняті на підставі й для виконання Бюджетного кодексу; нормативно-правові акти центральних органів виконавчої влади, рішення органів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування.

Закон про Державний бюджет України– закон, що затверджує повноваження органів державної влади здійснювати виконання Державного бюджету України протягом бюджетного періоду.Бюджетний період для всіх бюджетів, що складають бюджетну систему, становить один календарний рік, що починається 1 січня кожного року й того ж року закінчується 31 грудня. Неприйняття Верховною Радою України закону про Державний бюджет України до 1 січня не є підставою для встановлення іншого бюджетного періоду.

Для оцінки бюджетної системи становить інтерес рівень централізації ВВП у бюджеті. У колишньому СРСР у бюджеті централізувалося, за різними оцінками, близько 80-90 % виробленого ВВП.

Зарівнем централізації ВВП у бюджеті умовно в теорії виділяють три моделі бюджетної системи:

1) американську (централізація ВВП у бюджеті становить 25-30 %);

2) західноєвропейську (30-40 %);

3) скандинавську (50-60 %).

Бюджет як економічна категорія характеризує рух грошових потоків між державою і юридичними й фізичними особами. Цим відносинам властивий суперечливий характер. Існує два способи вирішення фінансових протиріч:

1 Установлення оптимальних пропорцій розподілу ВВП і його централізації в бюджеті. Критерії оптимальності пропорцій – забезпечення економічного зростання й установлення соціальної гармонії в суспільстві. З одного боку, бюджет не повинен підривати фінансову базу юридичних і фізичних осіб, з іншого – створювати утриманські тенденції в суспільстві.

2 Зростання ВВП – основний показник, що характеризує економіку країни. Економічне зростання дає можливість забезпечувати постійне зростання доходів усіх суб'єктів фінансових відносин. Разом з тим, оскільки потреби держави відносно стабільні, то у випадку зростання ВВП його відносна частка може зменшуватися.

Бюджет як фінансовий план являє собою розпис доходів і видатків держави, затверджується органами законодавчої й представницької влади у вигляді закону. Як фінансовий план бюджет відображає економічну, соціальну, військову, міжнародну політику держави.

Видатки на економічну діяльність держави визначаються двома факторами:

а) масштабами державного сектора економіки;

б) економічною політикою держави (чому віддається перевага - бюджетному фінансуванню або податковому регулюванню).

Рівень соціальних витрат визначається фінансовою моделлю суспільства. Доходи бюджету характеризують податкову політику держави.


1150822778357247.html
1150882707220675.html
    PR.RU™