Для студентів спеціальності 6401 «Правознавство»

(заочної форми навчання)

Мета завдання для самостійного виконання –закріпити теоретичні знання з дисципліни «Судово-бухгалтерська експертиза»; набути навичок роботи користуватись нормативно-правовими актами (іншими джерелами), про порядок здійснення судово-експертної діяльності, методично грамотно застосовувати прийоми і процедури судово-бухгалтерської експертизи; вивчити методику експертного дослідження документів і матеріалів кримінальних, цивільних, господарських та інших справ; оформляти підсумковий документ - висновок судового експерта-бухгалтера.

Студенти заочної форми навчання виконують індивідуальні завдання на вибір, а також контрольну роботу. Тематика, вид і форма індивідуальних завдань попередньо узгоджується з викладачем.

Завдання для самостійного опрацювання виконують відповідно до навчального плану за одним з наведених варіантів, який студент обирає за двома останніми цифрами номеру своєї залікової книжки згідно з таблицею.

Номер залікової книжки обов’язково необхідно вказати на титульній сторінці завдання. У разі відсутності цих відомостей завдання повертається студенту без рецензування і не зараховується.

Вимоги до написання завдання для самостійного виконання

У процесі виконання завдання з кожного питання необхідно ознайомитися зі змістом Законів, Кримінального кодексу України, Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, нормативно-інструктивних документів, оцінювати спеціальну економічно-правову літературу (підручники, навчальні посібники тощо), наукових статей. На основі отриманої інформації дати стислі вірні відповіді на поставлені питання і вирішити поставлені завдання.

Титульний аркуш оформлюється згідно з установленим порядком.

Завдання для самостійного опрацювання виконується на стандартних аркушах паперу, скріплених у папку. Робота повинна бути виконана на комп’ютері, рядки розташовані через 1,5 інтервали, шрифтом 14 кегля. Текст розміщується з одного боку стандартного аркуша паперу з полями: ліворуч -
30 мм, праворуч - 10 мм, знизу і зверху - по 20 мм.Обсяг завдання – не більше 30 пронумерованих сторінок.

Оформлення завдання для самостійного виконання

- Титульний аркуш

- Зміст (перелік 6-х питань Вашого варіанта роботи, список використаної літератури, додатки)

- Відповіді на поставлені питання (кожне питання починати з назви питання)

- Список використаної літератури за встановленими стандартами

- Додатки

Номер варіанта Номера завдань за останніми двома цифрами номера залікової книжки студента

Обов’язкова домашня контрольна робота складається з шести завдань (5-ти теоретичних та 1-го практичного).

Виконання одного теоретичного завдання оцінюється в 6 балів, практичного 10 балів.

Максимальна кількість балів за виконання та захист всіх завдань оцінюється в 40 балів.


1157307342904766.html
1157368943259993.html
    PR.RU™